Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

Activităţile eligibile ale proiectului


A1. Activitati de pregatire si organizare. Intalnire de lucru pentru distribuirea si asumarea rolurilor operationale, detalierea planului de lucru.


A2. Achizitii publice. Activitate derulata de solicitant prin echipa de management. Achizitionarea se va realiza cu respectarea stricta a prevederilor contractuale si legale in vigoare.


A3. Elaborarea de materiale suport


A.3.1. Elaborarea unui manual de bune practici privind programele integrate de practica, consiliere si orientare profesionala pentru studenti. Activitate realizata de partenerul transnational prin expert angajat pe termen scurt - responsabil cu elaborarea materialelor suport.


A.3.2. Elaborarea materialelor suport pentru monitorizarea stagiilor de practica. 3 experti angajati pe termen scurt din partea solicitantului si unul din partea partenerului transnational.


A4. Activitati de constituire a grupelor de practica, evaluare a nevoilor de pregatire practica si de contactare a partenerilor de practica. Responsabili sunt solicitantul si partenerul transnational prin manager, asistent manager, coodonator partener transnational si echipa de 6 experti termen scurt din partea solicitantului si 1 expert termen scurt al partenerului transnational.


A.4.1.Organizarea studentilor in functie de nevoile de practica. Asistent managerul impreuna cu responsabilul –expert pe termen scurt pentru consilierea studentilor din partea solicitantului vor intocmi o baza de date a grupului tinta. Organizarea grupului tinta in vederea efectuarii stagiului de practica se va face cu respectarea principiilor egalitatii de sanse. In cei 2 ani se preconizeaza efectuarea a 54 stagii de practica in tara si 8 stagii de practica in strainatate. Domeniile de specializare sunt: turism si servicii, marketing, informatica, finante-banci, administrarea afacerilor, ingineria mediului, cadastru, asistenta sociala si sociologie.


A.4.2. Contactarea companiilor, incheierea parteneriatelor pentru pregatirea practica a studentilor si a conventiilor de practica cu nominalizarea tutorilor. Activitate desfasurata de solicitant si de partenerul transnational. Se vor incheia 8 parteneriate transnationale si 27 parteneriate in tara.


A.5. Activitati de formare a tutorilor– Activitate subcontractata. Formarea tutorilor va fi realizata de un furnizor autorizat pentru formarea continua a adultilor. Activitatea presupune instruirea tutorilor pentru demersul de sprijinire a studentilor in cadrul stagiului.


A.6. Derularea stagiilor de practica, consiliere si orientare profesionala pentru studenti Activitate desfasurata de solicitant si partener transnational cu respectarea duratei practicii - 2 - 3 saptamani, 60 respectiv 90 de ore de practica, in functie de specializare, conform planurilor de invatamant si a perioadei de practica aprobate. In anul 1 se vor efectua 4 stagii de practica a 90 ore in strainatate la care participa 42 de studenti si 27 de stagii de practica a cate 60 de ore in tara, la care vor participa 278 de studenti. In anul 2 sunt programate 4 stagii de practica de 60 ore in strainatate la care participa 42 de studenti si 27 stagii de practica a cate 60 de ore la care participa 228 de studenti. Studentii care beneficiaza de program in anul 1 difera de studentii care vor beneficia de ptogram in anul 2.


A.6.1.Efectuarea stagiilor de practica in tara. Responsabili pe termen scurt pentru monitorizarea practicii vor coordona aceasta activitate impreuna cu tutorii.


A.6.2.Efectuarea stagiilor de practica in strainatate - lunile 7si 19. Responsabilii pe termen scurt pentru monitorizarea practicii vor coordona aceasta activitate impreuna cu tutorii.


A.6.3. Activitati de orientare si consiliere profesionala a studentilor care efectueaza stagiul de practica in tara. Activitate realizata de un expert angajat pe termen scurt. Consilierea studentilor desfasurandu-se pe parcursul a 12 ore/stagiu de practica.


A.6.4.Activitati de orientare si consiliere profesionala a studentilor care efectuaza stagiul de practica in strainatate. Activitate realizata de un expert angajat pe termen scurt. Consilierea studentilor desfasurandu-se pe parcursul a 12 ore/stagiu de practica.


A.6.5. Activitati de evaluare a stagiului de practica. Responsabili sunt tutorii, responsabilii cu consilierea profesionala si responsabilii cu elaborarea materialelor de monitorizare si evaluare.


A.7. Activitati de promovare a proiectului. -Solicitant si partener transnational. Responsabilitatea revine celor 2 experti pe termen lung, responsabili cu comunicarea si si relatiile publice. Mediatizarea se va face pe canale specifice, cu respectarea manualului de identitate vizuala al POS-DRU.


A.7.1. Pregatirea materialelor promotionale pentru informare si sensibilizare. Materialele promotionale vor contine obiectivele si finalitatile proiectului, in limba romana si engleza si vor consta din pliante si afise ce vor fi distribuite in mediile direct interesate.


A.7.2. Realizarea si intretinerea paginii web a proiectului care sa prezinte programul si serviciile suport oferite. Activitate realizată de responsabilul cu comunicarea si relatii publice a solicitantului.


A.7.3. Comunicat in presa locala si regionala a evenimentului de lansare a proiectului- raspunde responsabilul cu comunicarea din partea solicitantului.


A.7.4. Aparitii in mass-media regionala - 6 articole de presa.


A.7.5. Comunicat in presa locala si regionala la finalizarea proiectului. Solicitantul va oferi informatii cu privire la activitatile desfasurate, rezultatele obtinute prin suportul oferit POS-DRU.


A.8. Activitati de management al proiectului


A.8.1. Monitorizarea, evaluarea si controlul intern al implementarii proiectului. Responsabil -echipa de management. Vor fi realizate activitati de evaluare a indicatorilor previzionati pentru atingerea obiectivelor, a informatiilor cu referire la etape parcurse, personalul implicat in proiect, rezultate, compararea rezultatelor estimate cu cele previzionate, dezvoltarea stadiilor de executie fată de cele anticipate.


A.8.2. Activitati de audit. Audit public independent la sfarsitul fiecarui an se va face conform legislatiei in vigoare activitatea fiind contractata prin achizitie publica.


A.9. Diseminarea rezultatelor proiectului printr-o conferinta de incheiere. Responsabilitatea solicitantului.


A.9.1. Activitati pregatitoare.


A.9.2. Conferinta de incheiere a proiectului. Participanti:reprezentanti ai partenerilor cu care s-au incheiat conventii, autoritatii locale si regionale, reprezentanti ai mediul economic si social, studenti, tutori, mass-media.